ESBLY-COUPVRAY KARATE CLUB

Maj du 09/09/2019

Bureau directeur: Président:

Bernard BEYAERT

@.gif (7835 octets) biurarte@hotmail.fr

Tél: 06 98 10 73 96

Secrétaire:

Bernard BEYAERT

@.gif (7835 octets) biurarte@hotmail.fr

Tél: 06 98 10 73 96

Trésorier:

Jérôme PINEAU

@.gif (7835 octets) flashgordon77@wanadoo.fr

Tél: 06 07 14 30 77

Instructeur(s): Jérôme PINEAU

Grade FFKAMA:

Grade SHUKOKAÏ

(Diplôme japonais):

 

Bernard BEYAERT

1er DAN

 

HORAIRES des COURS:

MARDI MERCREDI VENDREDI VENDREDI
ESBLY COUPVRAY ESBLY COUPVRAY

Adolescents - Adultes

19h30- 21h30

Professeurs:

 Jérôme - Bernard 

Baby: 4/6 ans

17h00 - 17h45

Professeurs:

 Estelle ou Matthieu CAPAROS

Adolescents - Adultes

19h30- 21h30

Professeurs:

 Jérôme - Bernard 

 

Pré ados 9/14 ans

17h30 - 18h45

Professeurs:

 Estelle ou Matthieu CAPAROS

Enfants: 6/9 ans

17h45 - 19h00

Adultes

18h30 - 19h45

Professeur:

 Bernard

Adolescents - Adultes

19h30- 21h30

Professeurs:

 Jérôme - Bernard