Nouvelle liste des katas Ó partir de la saison 2007/2008

 

PIN-AN Nidan

PIN-AN Shodan

PIN-AN Sandan

PIN-AN Yodan

PIN-AN Godan

Bassa´ Da´

Ananko

Kosukun Da´

Heiku

Na´fanchin shodan

Se´san

Niseichi

Kosokun Sho

Seienchin

Roha´ (Matsumura)

Pachu

 

Tomari No Bassa´

Kururunfa

Unshu

Pa´ku

Chinto

 

Anan

Useishi (Gojushiho)

Suparinpa´

Nipa´po

seipa´